Общи условия на уебсайта www.borislav-todorov.com

Обща информация

„Сайт“ е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес www.borislav-todorov.com , както и на поддомейни и подстраници на същия адрес.

„Потребител“ е всяко лице, което използва Интернет сайта www.borislav-todorov.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между men, с адрес София 1000, бул. Витоша 10, ет. 4, оф. 16, Електронна поща: todorovborislav@hotmail.com и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което използва Интернет сайта www.borislav-todorov.com  и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

Всички елементи на съдържанието на сайта ми www.borislav-todorov.com, включително и не само: текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, видео, графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са мое притежание.

Никаква част от обектите на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права не може да се възпроизвежда, превежда, променя, цитирана или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласието ми.

Потребителят използващ услугите и/или информацията на сайта се задължава:

  • да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта,
  • да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на уеб сайта

С приемане на настоящите Oбщи условия Потребителят декларира, че се е запознал и се е съгласил, че използването на сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

Алтернативно решаване на спорове /АРС/

При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/. Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Потребителите имат две възможности:

да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) (http://ec.europa.eu/odr) – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.

да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/login

Други

Лични данни, събирани чрез този сайт и обработвани от мен се ползват при условията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни. При попълване на контактните форми в сайта, Вие се съгласявате да използвам и обработвам, както намеря за добре, предоставените лични данни и информация, при спазване на условията на Закона за защита на личните данни.

Потребителятприема, че при посещение на сайта и използване на информацията и ресурсите му, е съгласен с Общи условия за ползване на Интернет сайта. При несъгласие с Общи условия за ползване на Интернет сайта се задължава да преустанови ползването му веднага и да напусне същия.

Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и аз не нося отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

Запазвам си правото по всяко време едностранно да прекратявам, изменям и допълвам предоставянето на услугите и ресурсите в сайта, както и Общите условия за тяхното използване.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.